شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 199
رقم: فندقی
مقدار: 20000
سال تولید: 1399
انس: 4٫8
درصد خندان کامل: 91٫7
درصد کمی خندان: 4٫2
درصد دهان بست: 4٫2
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0٫0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0٫0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0٫0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0٫0
درصد آبخندان : 0 عدد از 95درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: مه ولات
محل محصول: فیض اباد جاده شمس آباد