شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 198
رقم: فندوقی
مقدار: 10000
سال تولید: 1399
انس: 31٫0
درصد خندان کامل: 77٫4
درصد کمی خندان: 6٫5
درصد دهان بست: 6٫5
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0٫0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0٫0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 9٫0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0٫6
درصد آبخندان : 0 عدد از 83درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: مشهد
محل محصول: گناباد