کد محصول: 197
رقم: اکبری
مقدار: 700
سال تولید: 1398
انس: 21٫0
درصد خندان کامل: 81٫0
درصد کمی خندان: 11٫4
درصد دهان بست: 2٫9
درصد دانه های زرد و کرم زده: 2٫9
درصد دانه های ریز و نخودو: 0٫0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 1٫9
درصد مغز آزاد و شکسته: 0٫0
درصد آبخندان : 0 عدد از 92درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: زرند
محل محصول: خیابان فردوس