کد محصول: 195
رقم: اکبری
مقدار: 2400
سال تولید: 1398
انس: 24٫0
درصد خندان کامل: 60٫0
درصد کمی خندان: 20٫0
درصد دهان بست: 20٫0
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0٫0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0٫0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0٫0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0٫0
درصد آبخندان : 0 عدد از 80درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: رفسنجان
محل محصول: شهر رفسنجان