کد محصول: 194
رقم: احمدی
مقدار: 6000
سال تولید: 1398
انس: 5٫6
درصد خندان کامل: 57٫1
درصد کمی خندان: 32٫1
درصد دهان بست: 3٫6
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0٫0
درصد دانه های ریز و نخودو: 3٫6
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 3٫6
درصد مغز آزاد و شکسته: 0٫0
درصد آبخندان : 0 عدد از 89درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: سیرجان
محل محصول: سیرجان