شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 186
رقم: احمد آقایی
مقدار: 120
سال تولید: 1398
انس: 27.6
درصد خندان کامل: 90.6
درصد کمی خندان: 5.1
درصد دهان بست: 2.2
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0.0
درصد دانه های ریز و نخودو: 1.4
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0.7
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 95.7درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: رفسنجان
محل محصول: خیابان مصطفی خمینی
کد کاربری خریدار : 198# 1398-10-26

وضعیت:

در حال مذاکره

قیمت پیشنهادی:

100,000 تومان

محل تحویل:

رفسنجان

مدت اعتبار این پیشنهاد:

این پیشنهاد منقضی شده

توضیحات:

نقد خریدارم