کد محصول: 185
رقم: اکبری
مقدار: 25000
سال تولید: 1398
انس: 21.8
درصد خندان کامل: 59.6
درصد کمی خندان: 26.6
درصد دهان بست: 4.6
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0.0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0.0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 4.6
درصد مغز آزاد و شکسته: 4.6
درصد آبخندان : 0 عدد از 86.2درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: هرات
محل محصول: هرات بعد از شهربابک