کد محصول: 183
رقم: اکبری
مقدار: 8000
سال تولید: 1398
انس: 20٫6
درصد خندان کامل: 81٫6
درصد کمی خندان: 3٫9
درصد دهان بست: 3٫9
درصد دانه های زرد و کرم زده: 1٫9
درصد دانه های ریز و نخودو: 3٫9
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 2٫9
درصد مغز آزاد و شکسته: 1٫9
درصد آبخندان : 0 عدد از 84درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: فیض اباد
محل محصول: امام خمینی