شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 182
رقم: اکبری
مقدار: 4000
سال تولید: 1398
انس: 22.2
درصد خندان کامل: 77.5
درصد کمی خندان: 14.4
درصد دهان بست: 4.5
درصد دانه های زرد و کرم زده: 1.8
درصد دانه های ریز و نخودو: 1.8
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0.0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 91.9درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: دامغان
محل محصول: امیریه