شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 181
رقم: فندقی
مقدار: 1000
سال تولید: 1398
انس: 26.0
درصد خندان کامل: 95.4
درصد کمی خندان: 4.6
درصد دهان بست: 0.0
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0.0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0.0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0.0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 100درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: کاشمر
محل محصول: کاظم آباد
کد کاربری خریدار : 175# 1398-10-09

وضعیت:

در حال انتظار

قیمت پیشنهادی:

90,000 تومان

محل تحویل:

رفسنجان

مدت اعتبار این پیشنهاد:

این پیشنهاد منقضی شده

توضیحات: