شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 177
رقم: اکبری
مقدار: 130
سال تولید: 1398
انس: 29٫1
درصد خندان کامل: 63٫2
درصد کمی خندان: 31٫4
درصد دهان بست: 3٫4
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0٫0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0٫5
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 1٫0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0٫5
درصد آبخندان : 0 عدد از 94درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: ۰٫۰
شهر: خراسان‌رضوي
محل محصول: مه ولات