شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 175
رقم: اكبري
مقدار: 7000
سال تولید: 1398
انس: 19.0
درصد خندان کامل: 70.7
درصد کمی خندان: 29.3
درصد دهان بست: 0.0
درصد دانه های زرد و کرم زده: 0.0
درصد دانه های ریز و نخودو: 0.0
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0.0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 100درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0 - 0
شهر: شهربابك
محل محصول: شهرستان شهربابك كيلومتر ٣٠ روستاي رباط
توضیحات: پسته مرغوب درجه يك