شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 172
رقم: اکبری
مقدار: 1000
سال تولید: 1398
انس: 24.0
درصد خندان کامل: 86.7
درصد کمی خندان: 5.0
درصد دهان بست: 0.0
درصد دانه های زرد و کرم زده: 2.5
درصد دانه های ریز و نخودو: 2.5
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 2.5
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.8
درصد آبخندان : 0 عدد از 91.7درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: تهران
محل محصول: تهران شورآباد