کد محصول: 171
رقم: کله قوچی
مقدار: 1000
سال تولید: 1398
انس: 18.1
درصد خندان کامل: 60.6
درصد کمی خندان: 30.7
درصد دهان بست: 3.9
درصد دانه های زرد و کرم زده: 1.6
درصد دانه های ریز و نخودو: 1.6
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 1.6
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 91.3درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0 - 0
شهر: فردوس
محل محصول: خراسان جنوبی-فردوس-شهرستان ساریان
توضیحات: پسته کله قوچی درجه یک