شماره تماس:

برای مشاهده شماره تماس وارد شوید

کد محصول: 168
رقم: احمد اقایی
مقدار: 5000
سال تولید: 1398
انس: 35.6
درصد خندان کامل: 96.0
درصد کمی خندان: 0.4
درصد دهان بست: 0.8
درصد دانه های زرد و کرم زده: 1.2
درصد دانه های ریز و نخودو: 1.6
درصد دانه های بدشکل و شکسته: 0.0
درصد مغز آزاد و شکسته: 0.0
درصد آبخندان : 0 عدد از 96.4درصد خندان و نیمه خندان نمونه
درصد رقم متفرقه: 0.0
شهر: تهران
محل محصول: خیابان پانزده خرداد
کد کاربری خریدار : 369# 1398-10-12

وضعیت:

در حال مذاکره

قیمت پیشنهادی:

30 تومان

محل تحویل:

رفسنجان

مدت اعتبار این پیشنهاد:

این پیشنهاد منقضی شده

توضیحات:

تسویه حساب هر وقت بار به دستم رسید پول نقد کارت به کارت روی باسکول